Ochrana osobních údajů

 1. Definice dokumentu

Koncern APEX deklaruje široké veřejnosti přijetím Zásad zpracování a ochrany osobních údajů svůj přístup k ochraně osobních údajů jako jednu ze svých priorit. Tyto Zásady jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti na adresewww.apex-gaming.cz a www.imperialcasino.eu .

 1. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů má pro všechny společnosti koncernu APEX vysokou prioritu. Zde Vám poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci všech našich společností shromažďovány, jak jsou zpracovávány, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům využíváme, komu je poskytujeme, kde je možné získat informace o zpracování osobních údajů a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů proti případnému zneužití.

 1. Účel a doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedeme evidenci všech zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů.

 • Osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě Vašeho souhlasu, kdy souhlas se zpracováním můžete odmítnout případně kdykoliv odvolat.

 • Shromažďujeme identifikační osobní údaje klientů umožňující identifikaci fyzické osoby v rámci plnění zákonných účelů, kontaktní osobní údaje pro komunikaci, případně další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa.

 • Informace o zpracovávaných osobních údajích je uvedena v podmínkách registrace nebo v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací.

 1. Kde získáváme osobní údaje

 • Od Vás na základě registrace nebo jiného zákonného účelu.

 • Od dalších správců osobních údajů s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn.

 1. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

 • Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění.

 • Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování a ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti vás, našich klientů.

 • Pro další účely s Vaším souhlasem, například pro informování o nových službách nebo akcích pro naše klienty.

 • V prostorách casina jsou pořizovány fotografie za účelem marketingových aktivit. Tyto fotografie nejsou pořizovány za účelem identifikace osob a budou zobrazeny na facebookových stránkách casina. Námitku proti zobrazení fotografie lze podat na adrese: oou@apex-gaming.cz.
 1. Jak chráníme osobní údaje

 • Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno politikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

 • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

 1. Komu a za jakých podmínek předáváme osobní údaje

 • Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.

 • Dalším subjektům, a to pouze na Váš pokyn nebo s Vaším souhlasem.

 • Vždy vyžadujeme od příjemců zajištění osobních údajů z hlediska bezpečnosti a ochrany s ohledem na práva subjektu údajů.

 1. Zpracovávání osobních údajů s uděleným souhlasem

 • V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu.

 • Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny na našich stránkách www.imperialcasino.eu/unsubscribe

 • V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování dotčených osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnostmi.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opět kdykoliv udělit.

 1. Jak můžete požádat o plnění práv v oblasti osobních údajů

  Veškeré kontaktní údaje, postupy jak uplatnit právo na přístup a podat žádost jsou uvedeny na našich webových stránkách www.imperialcasino.eu/gdpr .

  Máte možnost uplatnit Vaše práva následujícím způsobem:

- E-mailem: oou@apex-gaming.cz

- Osobně ve společnostech koncernu, jejichž seznam najdete na www.apex-gaming.cz/kontakt

- Datovou schránkou: 4f58fnh

- Písemně na naši adresu:

APEX gaming EUROPE, a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pod Stromovkou 207
370 01 České Budějovice


Právo na přístup

 • Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme.

 • Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

  Právo na přenositelnost údajů

 • Na základě Vaší žádosti připravíme ve strukturovaném, běžně používaném formátu a strojově čitelném formátu vámi poskytnuté osobní údaje.

 • Tyto údaje předáme bezpečným způsobem Vám nebo jinému správci, kterého určíte.

  Oprava vedených osobních údajů

 • Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích.

  Postup pro podání námitky, omezení zpracování, odvolání souhlasu a další požadavky

 • Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, podat žádost o omezení zpracování nebo vznést dotaz nebo požadavek z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

 • K fotografiím uveřejněným před 25.5.2018 můžete vznést námitku na: oou@apex-gaming.cz.

 • Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


  Informování o zásadách zpracování osobních údajů
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou ve formě pro veřejnost zveřejněny na internetových stránkách www.apex-gaming.cz a www.imperialcasino.eu .

 • Se zásadami ochrany osobních údajů také aktivně seznamují subjekty údajů naši pracovníci při registraci.

 1. Závěrečná ustanovení

Dokument je pravidelně aktualizován.

Platnost dokumentu od dne 25.5.2018.